PRODUCT KEY WIN 8 

Windows 8 - BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows 8 N  - 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows 8 RT(ARM) - DXHJF-N9KQX-MFPVR-GHGQK-Y7RKV

Windows 8 Professional  - NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Professional N - XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 Professional with WMC - GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG

Windows 8 Enterprise - 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise N - JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

Windows Server 2012 Standard - XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 Datacenter - 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows Server MultiPoint Standard - HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server MultiPoint Premium - XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G  

SEKIAN,SEMOGA BERMANFAAT.. GOOD LUCK


0 Response to " "

Post a Comment